Aansluiten bij KBLVB Like us on facebook Follow us on Twitter

Disclaimer / Copyright :

Gebruikersovereenkomst - Bescherming Persoonlijke Levenssfeer - Copyright

Copyright © 2018 De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond / Creations.be

Artikel 1: Voorwerp

Deze gebruiksovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden van toepassing op het gebruik en de inhoud, alsook gekoppelde diensten van deze website. De gebruiker van de site en aanverwante diensten, verklaart zich akkoord met alle artikelen vermeld in deze gebruiksovereenkomst.

De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond en/of Creations.be behoudt zich het recht voor op elk ogenblik, en dit zonder voorafgaande toestemming van de gebruikers, deze gebruiksovereenkomst te wijzigen. Aanpassing van de gebruikersovereenkomst kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding(en) aan de gebruiker(s). Bij wijzigen van de gebruikersovereenkomst, zal dit via de website kenbaar gemaakt worden, waarbij de nieuwe gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang vanaf datum publicatie van kracht zal zijn.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond en/of Creations.be besteden de nodige zorg aan de vormgeving, inhoud en technische onderbouw van de website en de daaraan gekoppelde diensten. De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond en/of Creations.be kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de informatie die zich op de website bevindt. Incorrecte informatie of tekortkomingen kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding van welke vorm dan ook.

De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond behoudt zich het recht voor om op de website gepubliceerde aanbiedingen, dienstenpakketten, prijzen,.. zonder voorafgaandelijke toestemming te wijzigen.
De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond en/of Creations.be kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van websites waarnaar hyperlinks werden voorzien vanop de website. De opname van links naar externe websites betekent niet dat De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond en/of Creations.be de elementen goedkeurt die deze sites bevatten of waaruit ze werden opgebouwd, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond en/of Creations.be en de eigenaars van deze sites.

Artikel 3: Intellectuele eigendom en copyright

De website kblvb.be, en alle onderliggende websites, is volledig auteursrechtelijk beschermt, waarbij de gebruiker erkent dat de op de site verstrekte gegevens (opmaak, technische onderbouw, teksten, grafische elementen, fotomateriaal, ... en overige gegevens) eigendom zijn en blijven van De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond en/of Creations.be (in functie van wat van toepassing is). Geen enkel onderdeel van de website mag gebruikt worden voor reproductie, onder welke vorm ook, tenzij daartoe vooraf schriftelijke goedkeuring van De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond en Creations.be werd ontvangen. Het is ook verboden deze gegevens elektronisch, mechanisch of op welke wijze dan ook op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Enkel het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser is toegestaan.

Elke inbreuk op deze rechten kan strafrechterlijk of burgerrechtelijk worden vervolgd.

Fotografie sfeerbeelden: © Eigen fotodatabank.

Artikel 4: Merk en handelsnaam

De benamingen en het logo van De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond en Creations.be zijn wettelijk beschermd. Elk gebruik ervan of verwijzing ernaar is volstrekt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond en Creations.be (in functie van wat van toepassing is).

Artikel 5: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond en Creations.be respecteren uw recht op privacy en besteden dan ook de nodige aandacht om uw privacy in relatie te brengen met uw gebruik van de website.

De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond en/of Creations.be verzamelt enkel persoonlijke informatie die noodzakelijk is om de optimale werking van de site te garanderen. Dit kan gebeuren via elektronische formulieren die u dient in te vullen om een vraag aan De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond te richten of een product te bestellen, alsook via nieuwsbrieven en andere.

De persoonlijke gegevens die u op deze wijze verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond, Celestijnenlaan 39/1 - 3001 LEUVEN. Deze informatie kan door De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond gebruikt worden om de door u gevraagde dienst te verlenen, de kwaliteit van de dienst(en) en/of de website te verbeteren, voor acties of berichten van commerciële aard. De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond en Creations.be verbinden er zich toe deze persoonlijke informatie nooit vrij te geven aan derden zonder expliciete toestemming van de betrokken partij.

In navolging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Om uw persoonlijke gegevens te consulteren, aan te passen of te verwijderen, volstaat het om een gedagtekend schrijven voorzien van een kopie van uw identiteitskaart te richten aan De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond, Celestijnenlaan 39/1 - 3001 LEUVEN en dit ter attentie van (Verantwoordelijke). U kan ook gebruik maken van het e-mailadres info@kblvb.be of de fax +32 (0)16 20 14 13. De verantwoordelijke zal dan zo spoedig mogelijk uw aanvraag behandelen. Wijzigingen of schrappingen, consultatie van persoonlijke gegevens worden door Creations.be op aanvraag van De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond voor u gratis verwerkt binnen redelijke termijn. U kan steeds het recht uitoefenen om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden.

De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond verzamelt tevens informatie in logfiles. Het betreft hier informatie met betrekking tot de wijze waarop u verbinding maakt met deze website, uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, de software/browser die u hiervoor gebruikt en de pagina's die u bezoekt. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor interne doeleinden, namelijk voor het opstellen van anonieme statistieken om de kwaliteit van de website te verbeteren/evalueren.

Op deze website worden niet-permanente cookies gebruikt. Een cookie is een component dat tijdelijk op de harde schijf van uw computer wordt bewaard, wanneer u een formulier op de website invult. Een cookie heeft enkel tot doel de gebruiksvriendelijkheid van de website voor u te verhogen (registratie taalkeuze, contactgegevens) en zal automatisch van uw harde schijf worden verwijderd bij het verlaten van de website. U kan het gebruik van cookies weigeren via uw browser, in dit geval blijft de website voor u toch nog volledig toegankelijk.

Om een optimale veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, zijn alle Creations.be diensten toegankelijk via Secure Login met SSL certificaat. U kan een beveiligde connectie herkennen aan het hangslotje dat onderaan in uw browser verschijnt.

De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond en/of Creations.be behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen aan de privacy policy, echter zal deze kenbaar maken via de website.

Artikel 6: Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Bij geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van De Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond of Creations.be gevestigd is, bevoegd (in functie van wat van toepassing is).

Disclaimer © Website by Creations.be | Design by Mattgraphix.be
eXTReMe Tracker